Obchodní podmínky

 

obchodní společnosti Trivi a.s.

se sídlem Španělská 770/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 283 78 440

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23166

pro využívání služby „Přiznání 2018“ (fyzickými osobami podnikateli uplatňujícími pro účely daně z příjmů výdaje procentem z příjmů)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Trivi a.s., se sídlem Španělská 770/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 283 78 440, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23166 (dále jen „poskytovatel“) a podnikajícími fyzickými osobami, jež pro účely daně z příjmů uplatňují výdaje procentem z příjmů, jako uživateli služby „Přiznání 2018“ (dále jen „objednatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.priznani2018.cz (dále jen „webová stránka“). Jiné osoby než fyzické osoby, které uplatňují výdaje procentem z příjmů ve smyslu ustanovení § 7 odst. 7 a odst. 8 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), nemohou smlouvu o poskytování služeb s poskytovatelem uzavřít. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.2 obchodních podmínek.

1.2.      V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 3) (dále jen „adresa objednatele“). Změnu obchodních podmínek může objednatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

1.3.      Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1.      Pro zaslání návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb vyplní objednatel registrační formulář na webové stránce, včetně zvolení termínu pro poskytnutí služby. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb odešle objednatel poskytovateli po zaškrtnutí rámečku (tzv. check-box) kliknutím na tlačítko „závazně objednat a zaplatit“ (dále jen „žádost o registraci“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Údaje uvedené objednatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné, přičemž poskytovatel je vždy oprávněn verifikovat identitu objednatele a objednatelem uváděné údaje (telefonicky, elektronickou poštou apod.).

2.2.      V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli a po uhrazení zálohy na odměnu poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb objednatelem zobrazí poskytovatel objednateli na webové stránce souhlas s žádostí o registraci (dále jen „akceptace“). Doručením (zobrazením) akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

2.3.      Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci objednatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smluvní vztahy s poskytovatelem.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1.      Na základě uzavření smlouvy o poskytování služeb může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat jiné informace a provádět jejich správu a vkládat a odstraňovat dokumenty a provádět jejich správu (dále jen „uživatelský účet“).

3.2.      Uživatelský účet objednatele bude zprovozněn v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služeb.

3.3.      Při registraci na webové stránce je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý může mít pouze jeden uživatelský účet.

3.4.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (tvořeným adresou elektronické pošty) a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

3.5.      Poskytovatel může objednateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, že objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

 1. SLUŽBA

4.1.      Službou se rozumí služba poskytovatele spočívající:

4.1.1.   ve vyhrazení materiálních a lidských zdrojů poskytovatele pro poskytnutí účetních a daňových služeb (čl. 4.1.2), a to na termín zvolený objednatelem při uzavírání smlouvy o poskytování služeb (dále jen „rezervovaný termín“);

4.1.2.   v poskytnutí účetních a daňových služeb spočívajících v přípravě daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů za rok 2017, včetně vyhotovení přehledů určených pro orgán správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu (dále jen „příprava daňového přiznání“), a to za předpokladu, že objednatel splní všechny své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (zejména povinnosti stanovené v čl. 6.1 obchodních podmínek).

 1. OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1.      Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že objednateli poskytne službu, přičemž objednatel se smlouvou o poskytování služeb zavazuje zaplatit poskytovateli odměnu ve výši sjednané ve smlouvě o poskytování služeb.

5.2.      Službu nelze poskytnout a smlouvu o poskytování služeb nelze uzavřít v případech, kdy objednatel:

5.2.1.   není daňovým rezidentem v České republice;

5.2.2.   měl v roce 2017 příjmy ze zahraničí;

5.2.3.   měl v roce 2017 příjmy za kapitálového majetku.

 1. PODMÍNKY SLUŽBY

6.1.      Nebude-li domluveno jinak, musí být všechny podklady a informace pro přípravu daňového přiznání objednatelem poskytovateli zpřístupněny nejpozději pět (5) dnů před rezervovaným termínem, a to vložením (nahráním) všech těchto podkladů a informací do uživatelského účtu objednatele. Jiný způsob předávání podkladů a informací pro přípravu daňového přiznání poskytovatelem není možný.

6.2.      Každý dotaz poskytovatele související se službou je objednatel povinen poskytovateli zodpovědět nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od jeho zaslání poskytovatelem.

6.3.      Objednatel je povinen informovat poskytovatele o všech jeho obchodech mezi spojenými osobami ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

6.4.      Při poskytování služby vychází poskytovatel vždy z podkladů, dokladů a informací předaných mu objednatelem, přičemž poskytovatel při poskytování služby v plném rozsahu spoléhá na jejich správnost a úplnost. Za správnost a úplnost podkladů, dokladů a informací předaných poskytovateli za účelem poskytnutí služby tak odpovídá v plném rozsahu objednatel. V případě, že jsou poskytovateli poskytovány kopie podkladů či dokladů, odpovídá objednatel vždy v plném rozsahu za soulad těchto kopií s jejich originály, přičemž poskytnutím podkladů či dokladů poskytovateli nejsou dotčeny povinnosti objednatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů (archivace apod.). Pro případ, kdy objednatel poskytne poskytovateli informace bez podkladů za účelem poskytnutí služby poskytovatelem, smluvní strany dohodly, že poskytovatel má při poskytnutí služby vycházet výhradně z těchto informací. V takovém případě poskytovatel není povinen vyžadovat po objednateli doložení těchto informací podklady či důkazy, přičemž může v plném rozsahu spoléhat na správnost a úplnost takto objednatelem poskytnutých informací.

6.5.      Objednatel je povinen informovat poskytovatele o všech skutečnostech, které mají vliv na poskytování služby.

6.6.      Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že webová stránka či uživatelský účet nemusí být dostupné nepřetržitě zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci. Při provozu webové stránky či uživatelského účtu může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality.

6.7.      Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená objednatelem v uživatelském účtu.

6.8.      Objednatel nesmí v rámci uživatelského účtu používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

6.9.      Objednatel nesmí uživatelský účet využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služeb poskytovatele další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Objednatel zejména nesmí server poskytovatele, prostřednictvím kterého je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

6.10.   Poskytování služby může poskytovatel zajistit prostřednictvím třetích osob.

6.11.   Objednatel souhlasí s využíváním jeho anonymizovaných dat uložených v rámci služby pro analytické účely, a to i po zániku smlouvy o poskytování služeb.

 1. ODMĚNA POSKYTOVATELE

7.1.      Odměna poskytovatele za službu je splatná vždy předem, a to bezhotovostně prostřednictvím platebního systému třetí osoby.

7.2.      Odměna poskytovatele za službu je na webové stránce uváděna včetně všech daní a poplatků. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

7.3.      Ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb vystaví poskytovatel objednateli daňový doklad – fakturu, a to nejčastěji po uhrazení odměny poskytovatele. Daňový doklad - fakturu vystaví a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele či daňový doklad - fakturu vystaví v uživatelském účtu objednatele.

7.4.      V případě prodlení objednatele s placením odměny poskytovatele nebo její části je poskytovatel oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči objednateli, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků objednatelem.

7.5.      Možnost čerpání služby může být poskytovatelem odložena až do okamžiku, kdy je částka odměny poskytovatele skutečně připsána na účet poskytovatele.

7.6.      V případě, že uživatel poruší některou svou povinnost stanovenou v čl. 6.1 až čl. 6.3 obchodních podmínek a v důsledku toho nebude poskytovatel moci provést přípravu daňového přiznání, vzniká poskytovateli právo na smluvní pokutu ve výši rovnající se odměně poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb. Právo poskytovatele na smluvní pokutu podle předchozí věty bude započteno vůči právu objednatele na vrácení odměny poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Poskytovatel odpovídá objednateli pouze za zaviněné porušení právních povinností. Objednatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla.

8.2.      Objednatel dále bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za stav programového vybavení objednatele, za zálohování dat objednatelem a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení objednatele.

8.3.      V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění (služby), nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování služby omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy, včetně ušlého zisku, je omezena výší odměny skutečně uhrazené objednatelem za službu. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná újma, včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad plnění (služby) vzniknout, může činit maximálně částku ve výši odměny skutečně uhrazené objednatelem za službu.

8.4.      Poskytovatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“); při plnění povinností ze smlouvy o poskytování služeb jsou strany povinny plnit veškeré povinnosti vyplývající z AML zákona. Poskytovatel je oprávněn po objednateli vyžadovat informace, dokumenty a další podklady za účelem jeho identifikace a kontroly a objednatel je povinen mu je poskytnout.

8.5.      Pokud tak poskytovatel neučinil před uzavřením smlouvy o poskytování služeb, je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb vyzvat objednatele k provedení identifikaci objednatele v plném rozsahu dle ustanovení § 8 AML zákona, tj. formou identifikace provedené za fyzické přítomnosti objednatele v sídle či provozovně poskytovatele či na jiném vhodném místě dle volby poskytovatele; objednatel je v takovém případě povinen se na místo určené ve výzvě poskytovatele za účelem provedení identifikace dostavit. Objednatel bere na vědomí, že odmítnutí poskytnutí součinnosti s provedením identifikace může být považováno za znak podezřelého obchodu ve smyslu AML zákona.

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely plnění smlouvy o poskytování služeb a pro účely jednání o této smlouvě plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.   Objednatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem (závodem) poskytovatele na adresu objednatele uvedenou v uživatelském účtu a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu objednatele. Svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2.   Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli k rozpoznání webového prohlížeče objednatele (či koncového uživatele) při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

 1. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

11.1.   Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením.

11.2.   V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek), nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Zejména může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět v těch případech, kdy došlo k uzavření smlouvy o poskytování služeb v rozporu s čl. 5.2 obchodních podmínek. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení objednateli. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

11.3.   Objednatel bere na vědomí, že v případě ukončení smlouvy o poskytování služeb může dojít k odstranění všech informací vložených objednatelem či poskytovatelem pro objednatele v rámci uživatelského účtu. Poskytovatel však může tyto informace uchovat pro případ opětovného uzavření smlouvy s objednatelem.

 1. DORUČOVÁNÍ

12.1.   Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně či elektronickou poštou. Objednateli je doručováno na adresu objednatele, tedy adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12.2.   Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

 1. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.   Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Pro účely vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem se:

13.1.1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;

13.1.2. vylučuje použití ustanovení § 557, § 1748, § 1799, § 1800, § 2435, § 2440 a § 2443 občanského zákoníku.

13.2.   Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.

13.3.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.4.   Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž objednatel souhlasí.

 

V Praze dne 21. 12. 2018

                                                                                                          Trivi a.s.